U hotelu postoji mogućnost dnevnog boravka, ako boravak ne uključuje noćenje. Cijena dnevnog boravka je manja od cijene za noćenja, sukladno broju sati boravka.