Sukladno Uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka 2016/679 Davatelj usluge prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika zakonito, pošteno i transparentno vodeći pritom računa da se prikupljaju samo podaci nužni za ispunjenje svrhe pravnog posla koji sklapaju Davatelj usluge i Korisnik.

U svrhu preglednosti i razumijevanja ovih uvjeta 'Davatelj usluge' označava Quod est futurum d.o.o. kao vlasnika hotela National, dok gosta i bilo koju drugu osobu koja u svrhu eventualnog boravka u hotelu pretražuje Internet stranice istog označava termin 'Korisnik'.

a) Vrsta osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju

Pod osobnim podatkom podrazumijeva se svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; osoba čiji se identitet može utvrditi je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Davatelj usluge prikuplja i obrađuje dvije razine osobnih podataka. Prva razina osobnih podataka sastoji se od podataka koje je Davatelj usluge temeljem zakona dužan dostaviti državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave. Prva razina osobnih podataka obuhvaća ime i prezime, adresu, datum rođenja, broj i izdavatelja isprave temeljem koje je Davatelj usluge utvrdio identitet Korisnika. Navedene podatke Davatelj usluge unosi u sustav eVizitor, te njima raspolažu državna tijela temeljem zakonske ovlasti. Druga razina osobnih podataka odnosi se na ime i prezime, adresu, e-mail, broj telefona, podatke o kreditnoj/debitnoj kartici. Navedeni podaci nužni su radi ispunjenja poslovnog odnosa.

Podatke prve razine državna tijela čuvaju sukladno zakonom propisanim rokovima. Podaci druge razine čuvaju se do isteka rokova propisanih posebnim zakonom o čuvanju računovodstvene građe, osim kad je pokrenut postupak prisilne naplate ili sudski postupak proizašao iz poslovnog odnosa u kojem slučaju se podaci čuvaju do pravomoćnog okončanja navedenih postupaka. Po proteku rokova podaci druge razine trajno se brišu kod Davatelja usluge.

Podaci Korisnika druge razine mogu biti dostupni kooperantima Davatelja usluge i to npr. računovodstvu Davatelja usluge prilikom obrade računa, te ostalim potencijalnim kooperantima s kojima bi Davatelj usluge mogao doći u doticaj isključivo u svrhe vezane uz ispunjenje pravnog posla (održavanje web stranice, odvjetničke usluge u slučaju spora i sl.) Osobni podaci Korisnika zaštićeni su Izjavom o povjerljivosti koju je Davatelj usluge potpisao sa svojim kooperantom gdje se isti obvezuje čuvati kao tajnu svaki osobni podatak koji je saznao u izvršavanju svojih zadataka.

Podaci prve i druge razine mogu biti dostupni i zaposlenicima Davatelja usluge samo u mjeri u kojoj je nužno za izvršavanje radnih zadataka zaposlenika. Svaki zaposlenik Davatelja usluge potpisao je Izjavu o čuvanju povjerljivosti, a povreda iste predstavlja tešku povredu obveza iz radnog odnosa.

Voditelj obrade je osoba ovlaštena za zastupanje društva Quod est futurum d.o.o. i Korisnik može sve upite vezane uz obradu osobnih podataka uputiti voditelju obrade na: info@national.hr ili Hotel National, Supilova 8, 10000 Zagreb.

b) Korištenje osobnih podataka

Davatelj usluge osobne podatke koristi za ispunjavanje usluga koje čine predmet djelatnosti Davatelja usluge odnosno u tehničke svrhe prilikom administriranja Internet stranicom, za komunikaciju s Korisnikom i izradu statistike. Osobni podaci neće se ustupati trećim osobama osim uz suglasnost Korisnika usluge.

Korisnik usluge samostalno odlučuje koje će podatke ustupati Davatelju usluge. U slučaju uskraćivanja nekih od traženih podataka, postoji mogućnost da Davatelj usluge istu neće biti u mogućnosti ispuniti pa će morati odbiti poslovni odnos sa Korisnikom.

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku od Davatelja usluge zatražiti pristup svojim osobnim podacima i ispravak osobnih podataka.

Obrasci 'Zahtjev za pristup informacijama' i 'Zahtjev za ispravak' nalaze se na stranici Davatelja usluge. Korisnik može u svakom trenutku na e-mail voditelja obrade info@national.hr poslati ispunjeni obrazac i zatražiti da mu se pruži informacija koji se podaci Korisnika obrađuju i u koju svrhu, odnosno isti može zahtijevati izmjenu podataka koje smatra netočnima ili nepotpunima. Davatelj usluge dužan je u roku od mjesec dana postupiti po zahtjevu Korisnika. Rok se u slučaju opterećenosti Davatelja usluge može produžiti za dva mjeseca. Davatelj usluge obavijestiti će Korisnika o produljenju roka.

c) Privola

Prilikom stupanja u poslovni odnos u vidu rezerviranja usluga Davatelja usluge Korisnik je dao izričitu i bezuvjetnu privolu Davatelju usluge za obradu osobnih podataka.

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku povući danu privolu za obradu osobnih podataka. Obrazac 'Povlačenje privole' nalazi se na stranici Davatelja usluge. Korisnik može u svakom trenutku na e-mail voditelja obrade info@national.hr poslati ispunjeni obrazac i zahtijevati da Davatelj usluge obustavi obradu osobnih podataka Korisnika. Davatelj usluge dužan je odmah obustaviti svaku daljnju obradu osobnih podataka, te o istome obavijestiti Korisnika. Ukoliko zbog povlačenja privole Davatelj usluge ne bude u mogućnosti ispuniti svoj dio ugovorne obveze, isti ne odgovara Korisniku za štetu nastalu zbog neispunjenja, dok Korisnik odgovara Davatelju usluge za sve dotad stvarno nastale troškove.

Nakon povlačenja privole Davatelj usluge će bez odgađanja trajno obrisati sve dotad prikupljene podatke o Korisniku.

d) Prigovor

U slučaju sumnje na zloupotrebu ili u slučaju uskraćivanja informacija, Korisnik ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

e) Brisanje osobnih podataka

Korisnik ima pravo zatražiti brisanje vlastitih osobnih podataka kod Davatelja usluge. Obrazac 'Zahtjev za brisanje osobnih podataka' nalazi se na stranici Davatelja usluge. Korisnik može u svakom trenutku na e-mail voditelja obrade info@national.hr poslati ispunjeni obrazac i zahtijevati da Davatelj usluge trajno izbriše sve ili određene osobne podatke Korisnika. Davatelj usluge dužan je postupiti po zahtjevu, te o istome obavijestiti Korisnika. Ukoliko zbog brisanja podataka Davatelj usluge ne bude u mogućnosti ispuniti svoj dio ugovorne obveze, isti ne odgovara Korisniku za štetu nastalu zbog neispunjenja, dok Korisnik odgovara Davatelju usluge za sve dotad stvarno nastale troškove. Davatelj usluge dužan je u roku od mjesec dana postupiti po zahtjevu Korisnika. Rok se u slučaju opterećenosti Davatelja usluge može produžiti za dva mjeseca. Davatelj usluge obavijestiti će Korisnika o produljenju roka.

f) Video nadzor

Ulazi u objekt hotela National i parkiralište uz isti nalaze se pod dvadesetičetverosatnim video nadzorom radi sigurnosti Korisnika. Snimke video nadzora čuvaju se šest mjeseci i potom trajno brišu.

g) Automatsko bilježenje informacija (ne-osobne informacije)

Prilikom svakog pristupa Internet stranici Davatelja usluge automatski se bilježe određeni podaci koji su općeniti i ne smatraju se osobnim podacima (preglednik korisnika, broj posjeta, prosječno vrijeme posjeta na stranicama, posjećene stranice). Tako dobiveni podaci od značaja su za Davatelja usluge budući da se koriste za mjerenje atraktivnosti internet stranice i poboljšanje sadržaja i upotrebljivosti. Takvi podaci ne razmatraju se posebno i ne otkrivaju trećim osobama.

h) Kolačići (cookies)

Na Internet stranici Davatelja usluge primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelj mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega. Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta). Kolačićima trećih strana Davatelj usluge koristi se za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naših internetskih stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku. Internetske stranice Davatelja usluge ne sadržavaju kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo.

Stranice Davatelja usluge služe se statistikom Google Analytics, a pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome kako se korisnici koriste našom internetskom stranicom povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnima usluzi Google Analytics. Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naših internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

i) Sigurnost

Davatelj usluge ulaže sve svoje napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka. Podaci Korisnika konstantno su zaštićeni od gubitka, uništavanja, krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja.